"Ervaar deskundigheid in
armoede en sociale uitsluiting"

“Ervaringsdeskundige in de armoede en sociale uitsluiting” is een erkend beroep. Het beroepscompetentieprofiel werd mee ontwikkeld en bekrachtigd door de SERV. Het beroep is ontstaan in het kader van een nieuwe methodiek binnen de armoedebestrijding. Deze methodiek wil een antwoord bieden op de ”missing link”: de kloof  tussen mensen die in armoede leven enerzijds en hulp- en dienstverleners, leerkrachten,… en beleidsmakers anderzijds.
 
Mensen die van jongs af aan ervaring hebben met armoede en uitsluiting op vele levensdomeinen kunnen deelnemen aan de opleiding. De opleiding bestaat uit een voortraject van 1 schooljaar en de feitelijke beroepsopleiding die drie jaar duurt.
In het voortraject neemt het verwerkingsproces een belangrijke plaats in. Het persoonlijke levensverhaal van iedere cursist krijgt een plaats naast het verhaal van de anderen. De verhalen van iedereen krijgen een plaats in het maatschappelijk gebeuren van structurele uitsluiting.
Opgeleide ervaringsdeskundigen worden ingezet als “bruggenbouwer” tussen armen en de wereld van hulp- en dienstverlening, onderwijs, beleid. Daarom wordt in de opleiding veel aandacht besteedt aan houdingen en vaardigheden. Bijvoorbeeld: ontschuldigen, tolken, confronteren, omgaan met feedback, het functioneren in team of tandem met andere deskundigen (hulpverleners, leraars, opvoeders, verpleegsters…)
 
Opgeleide ervaringsdeskundigen worden tewerkgesteld in alle sectoren van de armoedebestrijding. Ze ondersteunen mensen, en maken armoede meer begrijpbaar door het aanreiken van de verwerkte en verruimde beleving van armoede. Dit kan gebeuren door groeps- en begeleidingswerk, individuele ondersteuning, het verlenen van advies, supervisie en vorming aan hulp- en dienstverleners en beleidsmensen.
Meestal werkt de opgeleide ervaringsdeskundige in tandem met een collega, elders opgeleide deskundige. Op deze manier kunnen beide deskundigheden aanvullend en versterkend ingezet worden.